Ajánlattételi felhívás - üzlethelyiség bérbeadása

2020. július 08.

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kezelésében levő Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban található üzlethelyiség bérbeadása, üzemeltetése.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - AJÁNLATKÉRÉS

I. Ajánlatkérő:

Neve: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

Képviselője: Cseri Dávid, igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezető
Telefon: +36-36-564-400
E-mail:

Kapcsolattartó neve: Cseri Dávid
Telefon: +36-36-564-400
E-mail:

II. A beszerzés tárgya:  Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kezelésében levő Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban található 28,6 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadása

Az bérlemény felosztása:

 • 26, 6 m2 üzlethelyiség
 • 2 m2 wc kézmosóval

III. A szerződés típusának meghatározása: Bérleti szerződés.

IV. A szerződés időtartama: 60 hónapos (5 éves) határozott idejű Bérleti szerződés.

V. A teljesítés helye: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont épülete, Szilvásvárad, Szalajka-völgy 1.

VI. Fizetési feltételek:

Ajánlattévő a bérleti díjat az Ajánlatkérő havonta, tárgyhó 8. napjáig kiállított számlája alapján, az abban megjelölt fizetési határidőben.
A bérleti díjon felül a közművek (víz, gáz, villamosenergia) külön fizetendők.
A keletkező hulladék, beleértve a veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

VII. Alkalmassági követelmények:

Ajánlattevő rendelkezik a felhívás tárgyában meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges végzettséggel, legalább 5 éves üzemeltetési gyakorlattal.
A bérleti idő tartamára hasznosítási, üzemeltetési terv benyújtása az ajánlattétel részét kell, hogy képezzék.
Az üzlethelyiségben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár rendkívüli zajhatással, szaghatással, környezete szennyezésével, a Szalajka-völgy vendégeinek, nyugalmának és a lovas stadion üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad érdekeit, alapfeladatának ellátását.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:

A legmagasabb megadott nettó bérleti díj, alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.
Ajánlatkérő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges fejlesztések megvalósulása esetén a határozott időtartam lejárta előtt a bérleti jogviszonyt mindennemű kártalanítás nélkül 4 hónapos felmondási idővel felmondhatja
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálásánál egyéb szempontokat is figyelembe vegyen.

IXAz ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:

Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlásra lehetőség nincs.
A helyiség megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Bővebb műszaki információ, időpont egyeztetés:
Horváth István, tel.: 20-533-1284

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. július 08. 12:00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye:
Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Személyesen, postán, vagy elektronikusan.
Személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak határidőre be kell érkeznie Ajánlatkérőhöz.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Üzlethelyiség bérleti ajánlata. Értékelés előtt nem bontható fel!”

XI. Az ajánlatok felbontásának

 • helye: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.
 • időpontja: 2020. július 10.  10:00 óra

A bontáson részvételre jogosultak:

 • Cseri Dávid igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezető
 • Dr. Áncsán András jogi képviselő
 • Zavadil Erika gazdasági vezető

XII. ajánlatok elbírálása:
Az ajánlatokat Ajánlatkérő zártkörben, tárgyalás nélkül bírálj el.

XIII. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az ajánlatok kiértékelését követően, legkésőbb 2020. július 15. napjáig.
Hatályba lépése: 2020. július 15. napja.
A nyertes pályázó a szerződéskötéssel egy időben két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót (óvadékot) köteles megfizetni.
Az üzlethelyiségek birtokbaadásának tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. július 15. napja.
A tényleges időpont a szerződéskötéskor kerül rögzítésre.

XIV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattévő adatait, elérhetőségét.
 • Az ajánlott nettó, havi bérleti díjat.

Az ajánlat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

 • Hasznosítási, üzemeltetési terv
 • Végzettséget, szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok
 • Ajánlattevő vállalkozás bejegyzését és a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges tevékenységi kört igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, vállalkozói igazolvány) másolata
 • Aláírási címpéldány vagy aláírásminta
 • Igazolás, hogy Ajánlattévőnek nincs köztartozása
 • Nyilatkozat, hogy a kaució megfizetésére Ajánlattevő rendelkezik fedezettel

Benyújtható még, de nem kötelező:

 • Referenciák

XVI. Ajánlattételi eljárás érvénytelen, amennyiben:

 • Az ajánlott bérleti díjak az Ajánlatkérő alacsonynak ítél.
 • A benyújtott ajánlattételi dokumentációk egyike sem felel meg az ajánlattételi felhívásban kiírt feltételeknek.

XVII. Ajánlattévőket a beszerzési eljárást lezáró döntésről, az ajánlatok elbírálásáról nemlegesség és az ajánlattételi eljárás érvénytelensége esetén is írásban értesítjük.


Szilvásvárad, 2020. június 22.

Cseri Dávid
igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezető