Agrárminiszter 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

az Állami Ménesgazdaság Szilvásváradnál állattenyésztő munkakörben igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény igazgatója, mint a költségvetési szerv vezetője felelős az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (a továbbiakban:ÁMGSZ) közfeladatainak ellátásáért, az intézménynek a jogszabályokkal, kormányzati és irányító szervi utasításokkal összhangban történő működéséért; • az igazgató felelős az intézmény stratégiai céljainak meghatározásáért és megvalósításáért, melynek érdekében irányítja az intézmény tevékenységét; • vezetői feladatainak keretében irányítja az ÁMGSZ ágazati vezetőinek munkáját és felel az ágazatok összehangolt működéséért és eredményességéért; • a rendelkezésre álló költségvetés alapján felel az ÁMGSZ gazdaságos és hatékony működésért, valamint biztosítja az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket; • ellátja az ÁMGSZ általános képviseletét, valamint felelős a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok kialakításáért és fejlesztéséért; • az igazgató felelős az intézmény költségvetésének tervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért; • ellátja a munkáltatói jogokat az intézmény munkavállalói tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII.26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • egyetem vagy főiskola, szakirányú végzettség;
 • lovaságazattal kapcsolatos tevékenységet folytató gazdasági társaságnál vagy költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat;
 • angol és/vagy német nyelv legalább középfokú ismerete;
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználószintű ismerete;
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás;
 • büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség,
 • rendszerszintű és hosszú távú elképzelésekre alapozó gondolkodásmód.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakképzettséget igazoló iratok másolata;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó középtávú stratégai elképzelés;
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt; vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja az igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámbori Márta vezető főtanácsos délelőtt 9.00 és 12.00 óra között nyújt, a 06-1-896-3452-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Krauszné Bereczky Tünde részére a címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a pályázati benyújtási határidő lejártát követő 21 napon belül a pályázókat az agrárminiszter által létrehozott bíráló bizottság hallgatja meg. Az igazgató személyéről - a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve - a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül az agrárminiszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.kozigallas.gov.hu internetes oldal – 2021. május 8.
 •         Kormányzati Portál:www.kormany.hu - 2021. május 10.
 •         Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad honlapja - 2021. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. Az igazgatót az agrárminiszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak nincs helye.