Látogatási szabályzat

 

FÜGGELÉK

az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, rendezvényei látogatási szabályairól

 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (továbbiakban: Ménesgazdaság) által üzemeltetett valamennyi a látogatók számára megnyitott létesítményben (ménesudvar, stadion, múzeum, fedeles lovarda, stb.) történő látogatás és az ott tartott rendezvények esetén az általános működési szabályokon felüli (továbbiakban: Házirend) rendelkezései az alábbi szabályokkal egészülnek ki:

 

I. Általános szabályok

 

1. A látogató a Ménesgazdaság területére történő belépéssel – ráutaló magatartással – magára kötelezőnek ismeri el a Házirend, illetve a jelen Függelék rendelkezéseit.

2. A Látogató tudomásul veszi, hogy egyes rendezvények belépőjegy megváltása esetén látogathatók, mely esetben a belépés feltétele az érvényes belépő felmutatása.

3. A Ménesgazdaság az ingyenesen látogatható rendezvényei esetén, saját döntése alapján előzetes regisztrációhoz kötheti a belépést, mely esetben a belépés feltétele a regisztráció visszaigazolásának felmutatása (nyomtatott, vagy elektronikus formában). A előzetes regisztrációval, a jelentkező elfogadja a rendezvény látogatásának jelen szabályit és a Ménesgazdaság vonatkozó Adatvédelmi szabályzatát. A regisztrációval szerzett belépési jogosultság, nem ruházható át sem viszterhesen, sem ingyenesen más személyre.

4. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező a 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon személy-és vagyonvédelmi tevékenységet végez a rendezvény területén.

5. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény ideje alatt róla kép-és hangfelvétel készíthető, mellyel kapcsolatban semmilyen igényt nem jogosult a szervezővel szemben támasztani.

6. A rendezvényen kizárólag olyan személy jogosult részt venni, aki nem áll a IV. pont szerinti kitiltás hatálya alatt.

7. A jelen függelékben nem szabályozott kérdésekben a Házirend, az eseti rendszabályok, továbbá a Ptk. vonatkozó rendelkezései kerülnek alkalmazásra.

 

II. A beléptetés szabályai

1. A rendezvény területére tilos behozni szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a rendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát, vagy a rendezvény zavartalan lebonyolítását veszélyezteti.

2. A látogató kizárólag harci kutyának nem minősülő kutyát jogosult behozni. A behozott kutyát köteles a rendezvény teljes idején pórázon tartani, indokolt esetben szájkosarat helyezni rá. Kutyán kívül egyéb állatot a rendezvény területére tilos behozni.

3. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a beléptetéskor a fentieket ellenőrizni, így különösen a csomag tartalmának bemutatására felszólítani, a ruházatot, csomagot átvizsgálni.

4. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendező és jogosult a belépést – akár az érvényes belépőjegy, regisztráció ellenére is – megtiltani, amennyiben a látogató a fenti ellenőrzésben való közreműködést megtagadja, illetve ha a fentiek szerint nem engedélyezett tárgyat, állatot kísérel meg a rendezvény területére bejuttatni.

5. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a rendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

6. A látogató tudomásul veszi, hogy egyes területrészekre (pl. VIP, Étterem) a belépés, illetve tartózkodás kizárólag megfelelő ruházat viselése (ún. dress code) esetén lehetséges. A megfelelő öltözetről a szervező az előzetes meghívóban ad tájékoztatást. A szervező ezt jogosult ellenőrizni, és jogosult megtagadni a belépést, amennyiben az előírt feltételeknek a látogató ruházata nem felel meg.

 

III. A rendezvény területén irányadó szabályok

1. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény teljes ideje alatt köteles tartózkodni a Ménesgazdaság méltóságát sértő, veszélyeztető, továbbá a vagyonbiztonságot, a többi látogató kulturált szórakozását sértő, veszélyeztető, vagy egyébként megbotránkoztató magatartástól.

2. A látogató nem jogosult belépni a üzemi területre, versenyüzem részét képező külön megjelölt területekre, így különösen az istállótérbe, üzemi területekre. A látogatóktól elzárt területeket a szervező egyértelmű módon megjelöli.

3. A Ménesgazdaság az adott rendezvény sajátosságától függően további látogatási szabályokat hozhat, mely szabályokról az adott rendezvényre történő belépéskor további tájékoztatást nyújt.

4. A szervező jogosult a rendezvény teljes ideje alatt valamennyi területrészen ellenőrizni a jelen látogatási szabályzat betartását.

5. A látogató tudomásul veszi, hogy a dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken lehetséges.

6. A látogató köteles betartani a szervező által előírt biztonsági szabályokat.

7. A látogató vállalja, hogy a rendező felhívására igazolja a személyazonosságát.

8. A látogató tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartja be a jelen függelékben foglalt szabályokat, úgy a szervező, annak betartására felszólíthatja, a felszólítás ellenére tovább folytatott jogellenes tevékenység esetén jogosult a rendezvényről eltávolítani. A szervező az eltávolítandó személyt felszólítja a személyazonossága igazolására. Amennyiben a látogató ennek a kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy a szervező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében, mely esetben a rendőrség kiérkezéséig, de legkésőbb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a szervező az eltávolítandó személyt visszatarthatja.

9. A látogató tudomásul veszi, hogy a szervező jogosult a rendezvényt megszakítani, illetve felfüggeszteni, amennyiben az bármely okból kifolyólag a látogatók testi épségének, életének, illetve a létesítmény megóvásának érdekében szükséges.

 

IV. Kitiltás

1. Szervező jogosult a jelen szabályokat súlyosan megszegő látogatót az általa a jövőben szervezett rendezvényekről kitiltani.

2. A kitiltott személy a kitiltás hatálya alatt a szervező rendezvényeit nem látogathatja, a Ménesgazdaság területére nem léphet be.

3. A kitiltás a jogsértés súlyától függően egy hónaptól három évig terjedő időszakra szólhat.

4. A kitiltásról szóló határozat az alábbiakat tartalmazza: a kitiltott személy nevét és lakcímét, a kitiltás hatályát,        a kitiltás alapjául szolgáló cselekmény rövid megjelölését, jogorvoslati tájékoztatást.

5. A kitiltásról szóló határozat a kitiltott személy részére közvetlenül is megküldésre kerül, továbbá közzétételre kerül a www.menesgazdasag.huoldalon.

6. A kitiltásról szóló határozat meghozatalára a szervező megbízott rendezvényfelelőse jogosult.

7. A kitiltással szemben fellebbezésnek van helye annak közlésétől számított 30 napon belül. A fellebbezést a szervező mindenkori igazgatója bírálja el, akinek a határozatával szemben további jogorvoslatnak nincsen helye. A fellebbezést 3 példányban kell benyújtani a Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (3348. Szilvásvárad, Egri út 16.) részére címezve. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

8. A kitiltás a közléssel hatályba lép, a jogorvoslat előterjesztése a végrehajtásra nem bír halasztó hatállyal.

 

V. Parkolás szabályai

1. Látogató tudomásul veszi, hogy parkolni kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken, azok erejéig lehetséges.

2. Látogató tudomásul veszi, hogy Szervező jogában áll annak eldöntése, hogy díjazás ellenében teszi-e lehetővé a parkolók használatát.

3. Látogató tudomásul veszi, hogy a parkolás során köteles a parkoltatást végző biztonsági személyzet utasításait követni.

4. Látogató tudomásul veszi, hogy a parkolás saját felelősségre történik: Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik a parkolás során keletkezett károkért, így különösen nem felelős semmilyen lopásért, rongálásért, viharkárért, illetve lehulló ágak, kiálló gyökerek okozta károkért.

 

 

 

 

 

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad